Bedrijf

MVO

Wat is mvo

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo) is een proces waarbij ondernemingen niet enkel economische maar ook milieu- en sociale overwegingen in hun bedrijfsvoering integreren. Maatschappelijk verantwoorde bedrijven streven naar duurzame ontwikkeling die gestoeld is op drie pijlers: economie, milieu en maatschappij. Om deze verantwoordelijkheid op te nemen, is het belangrijk dat zij nauw samenwerken met hun stakeholders. 

Mvo kan een waardevol instrument zijn voor bedrijfsbeheer, en dit zowel op het vlak van innovatie en groei, als op het vlak van personeelsmotivatie, het aantrekken van klanten, risicobeheer en operationeel management.

Sommige bedrijven gaan hierin nog een stap verder en willen – naast een economische impact – ook een positieve impact hebben op de maatschappij. Zij willen vanuit hun expertise en invloedfeer oplossingen zoeken voor maatschappelijke uitdagingen. Deze uitdagingen worden voor hen een opportuniteit, een middel om economische waarde te creëren én een positieve impact. In dit geval spreken we van gedeelde waarde of Shared Value.

Bron: Business & Society

 

Definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. (Referentiekader MVO in België, ICDO - 29 maart 2006)

 

Een nieuwe definitie

De Europese Commissie stelt in haar “vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen” voor om mvo te herdefiniëren als "de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving hebben".

Die verantwoordelijkheid veronderstelt respect voor de wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten tussen sociale partners. Volwaardig mvo houdt in dat bedrijven aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun bedrijfsactiviteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met hun stakeholders.

Doel is:

 • zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor hun eigenaren/aandeelhouders en voor hun andere stakeholders en de samenleving als geheel;

 • mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen.

Bron: mededeling Europese Commissie

 

Kenmerken van maatschappelijk verantwoord ondernemen

a. Mvo is een proces van continue verbetering

mvo streeft naar het voortdurend verbeteren van de prestaties van de onderneming. Diit op een procesmatige manier.

b. Mvo is een vrijwillig engagement van ondernemingen

Enkel voldoen aan de wettelijke vereisten volstaat niet. Het gaat hem juist over initiatieven en acties die verder gaan dan de geldende wetgeving. mvo heeft daarom een vrijwillig karakter en gaat uit van de onderneming zelf. Maar vrijwilligheid mag niet verward worden met vrijblijvend. Bedrijven en consumenten verwachten steeds vaker dat de producten die ze aankopen in faire omstandigheden geproduceerd worden en het milieu respecteren. En valse mvo-claims houden een groot risico in. 

c. Systematische integratie van economische, sociale en milieuoverwegingen op
   
geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering

mvo streeft naar een meerwaardecreatie in drie dimensies: de economische, de sociale en de milieudimensie. Dit wordt ook wel de 'triple P bottomline' genoemd. Hierbij moeten de bedrijfsresultaten op vlak van Profit, People en Planet in acht worden genomen.

 • Profit: de economische dimensie van ondernemen. Goederen en diensten voortbrengen met winst als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan.
 • People: de sociale dimensie van ondernemen. De gevolgen van ondernemen voor mensen binnen en buiten de onderneming.
 • Planet: de milieudimensie van ondernemen. De effecten van ondernemen op het natuurlijke leefmilieu.

Het in acht nemen van de drie dimensies moet op een geïntegreerde manier gebeuren. De drie dimensies staan niet los van elkaar. Ze beïnvloeden elkaar, vullen elkaar aan en komen soms met elkaar in conflict. Het zoeken naar een evenwicht tussen de drie dimensies is dan ook één van de grote uitdagingen voor maatschappelijk verantwoorde ondernemingen.

Integratie in de gehele bedrijfsvoering houdt in dat mvo tot de kern, tot de 'core business' van de onderneming behoort. Dit wil niet zeggen dat alle uitingen van mvo per definitie behoren tot de 'core business' van de onderneming, maar wel dat de zorg voor de effecten van het functioneren van de onderneming daartoe behoort. mvo is dus veel meer dan maatschappelijke betrokkenheid of liefdadigheid, hoewel dit deel kan uitmaken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat over het beleid en het handelen van de onderneming in al haar facetten.

d. Mvo verloopt in overleg en dialoog met de stakeholders

Ondernemingen maken deel uit van de samenleving. Ze vormen geen geïsoleerde instituties, maar beïnvloeden en worden beïnvloed door tal van groepen en individuen. Dit noemen we de stakeholders of belanghebbenden van de onderneming:de aandeelhouders (de stockholders)

 • de werknemers
 • de toeleveranciers
 • de klanten
 • de consumenten
 • de lokale gemeenschap waarin men onderneemt
 • milieuverenigingen en andere ngo's
 • ...

Een onderneming zal niet performant kunnen zijn op zowel economisch, sociaal en milieugebied als ze de noden en verwachtingen van de haar omringende samenleving en haar stakeholders niet kent. Overleg en dialoog met de stakeholders is dan ook een essentieel onderdeel van mvo. Bovendien is het betrekken van de stakeholders een vorm van kwaliteitsgarantie voor mvo. Het betekent dat het niet geheel vrijblijvend is voor ondernemingen.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat breed

Uit bovenstaande definities blijkt al dat mvo een zeer breed domein behelst. Het omvat alle bedrijfsactiviteiten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling staat voor het vervullen van de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Verschillende acties kunnen dus deel uitmaken van een mvo-beleid:

 • samenwerking met NGO's, stichtingen en andere non-profitorganisaties
 • aandacht voor competentieontwikkeling, diversiteit, duurzaam aankoopbeleid, duurzame klantenrelaties, duurzaam investeren
 • employee involvement (werknemers zetten zich in voor goede doelen)
 • corporate governance of goed bestuur
 • werknemersbetrokkenheid
 • bescherming van het milieu
 • een veilige en gezonde werkomgeving
 • ...

 

KMO en MVO: verantwoordelijk ondernemerschap

Voor kmo's gebruikt men in dit kader vaak de term verantwoordelijk ondernemerschap in plaats van mvo. Met deze term worden vrijwillige bedrijfsstrategieën aangeduid die gericht zijn op het verwezenlijken van duurzame ontwikkeling. Dit concept verenigt de individuele ondernemingszin en -houding, vereist voor het oprichten en leiden van een kleine onderneming, met een breder gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze vormt vaak een onderdeel van de persoonlijke waarden van de eigenaar of directeur van de KMO.

Mvo is dus niet enkel een zaak van grote ondernemingen. Ook kleine ondernemingen spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van duurzame ontwikkeling. kmo's spelen immers een prominente rol in onze samenleving. Zij maken de meerderheid van de Europese ondernemingen uit. In lokale gemeenschappen zijn het vaak dynamische en lang gevestigde spelers. In België zijn 99% van de bedrijven kmo's. De maatschappelijke invloed van kmo's is dus zeer groot.

Bovendien hebben kmo's een belangrijk schaalvoordeel. Doordat ze sterk zijn ingebed in de lokale gemeenschap kunnen zij vaak persoonlijke relaties onderhouden met hun stakeholders. Daardoor valt de persoonlijke verantwoordelijkheid samen met de formele verantwoordelijkheid en zijn economische relaties tegelijkertijd menselijke relaties. Hierop kan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap naadloos aansluiten.

Bronnen:
- Europese Commissie (2004) Verantwoordelijk ondernemerschap (p. 5-10)
- De MVO-gids voor KMO's (2005) (p. 10)

 

ISO14001

Vinc otte Stickers CERT ISO 14001

Naast VCA en ISO 9001 is FBss nu ook ISO 14001 gecertificeerd

 

ISO14001 is dé standaard om milieuprestaties te verbeteren en internationaal de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te tonen. ISO14001 beschrijft de kernelementen voor het opzet­ten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoel­stellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties.

Al vroeg heeft FBss zich toegelegd op het ondernemen met aandacht voor mens en omgeving. Het eerste VCA certificaat dateert van december 2015 en werd in november 2018 opnieuw gecertificeerd. Na het behalen van het VCA-certificaat, had FBss de ambitie om zijn beleidsvoornemen naar consistentie, continue verbetering en klantentevredenheid uitdrukkelijk te beschrijven en vast te leggen in een ISO9001:2015 certificatie. Allemaal omdat kwaliteit bij FBss hoog in het vaandel staat.

Naast ISO 9001, streefde FBss ook naar het behalen van de ISO14001-norm. Deze norm omvat het opzetten en beheren van een milieumanagementsysteem. Vandaag is het zover. Op 3 februari 2020 werd het ISO14001-certificaat afgeleverd. Al onze richtlijnen met betrekking tot milieubeleid in onze bedrijfsvoering zijn hierin opgenomen en toont aan dat FBss op de ingeslagen weg verder gaat.

Dit is evenwel geen eindpunt. Onderzoek heeft aangetoond dat in de toekomst nog nadrukkelijker aandacht moet besteed worden aan het terugdringen en beheersen van vervuiling, eco-efficiëntie en een levenscyclusbenadering. Verder zal nog meer aandacht worden besteed aan de milieuaspecten die te maken hebben met de levenscyclus van de platenwarmtewisselaars en het identificeren en evalueren van de diensten.

ISO9001

FBss ISO 9001 certificatie in het voordeel van uw bedrijf Vinc otte Stickers CERT v3 ISO9001

 

Na het behalen van het VCA-certificaat vorig jaar, hadden we de ambitie om ons beleidsvoornemen naar consistentie, continue verbetering en klantentevredenheid uitdrukkelijk te beschrijven en vast te leggen in een ISO-9001:2015 certificatie.

U kent FBss als een professionele onderneming, een van de leidende bedrijven in revisie van platenwarmtewisselaars.

Onze kennis en kunde zijn u welbekend. Toch hopen we met deze ISO 9001 certificatie echt op het scherpst van het mes te zitten, steeds een beetje vooruitlopend op de ontwikkelingen in de markt om blijvend tegemoet te komen aan de eisen van uw onderneming.

 

ISO kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om te helpen een bedrijf goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Wanneer een bedrijf ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen welke een norm stelt voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling, heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO certificaat toegekend.

ISO certificering helpt om de processen die er toe doen te identificeren en te optimaliseren. Hierdoor krijgt het management een hulpmiddel ter beschikking om de organisatie te sturen.
Processen en structuren worden voor de gehele organisatie duidelijk, waaronder communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden. Betrokkenheid van de medewerkers kan hierdoor vergroot worden, wat bevorderlijk kan zijn voor de werksfeer, werkdruk en ziekteverzuim.
Verhoging van efficiency, wat kan resulteren in kostenbesparingen.
Problemen kunnen tijdig gesignaleerd en geidentificeerd worden, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.
Klant en klanttevredenheid staat centraal; klanttevredenheid kan geoptimaliseerd worden.

 

 

Predictief onderhoud van uw platenwarmtewisselaar voorkomt uitval tijdens productie. Plan tijdig uw revisie in.
FBss is gespecialiseerd in kosteffectieve revisie van platenwarmtewisselaars.
Contacteer ons voor meer info.

VCA certificatie

FBss BVBA hecht bijzonder veel belang aan de veiligheid van zijn personeel in de uitvoering van zijn diensten: zowel in het werkhuis als bij onze klanten.

Veiligheid en milieubewustzijn dragen we immers hoog in het vaandel. Met dat doel hebben we bv geïnvesteerd in een mobiele nooddouche, extra filter voor het zuiveren van het afvalwater, hebben we onze processen uitgeschreven en waar nodig nog verbeterd in het belang van onze klanten.

De voorbije maanden heeft FBss het VCA-certificatieproces met succes doorlopen. De audit werd afgesloten na een bezoek in onder meer onze werkplaats te Temse en op locatie bij een klant. De opvallend goede beoordeling door de auditor bevestigd eens te meer de juistheid en het professionalisme van onze aanpak.

Na deze audit door HaCeCo is FBss BVBA VCA gecertificeerd voor 3 jaar. FBss voldoet aan VCA versie 2008/5.1. Het certificaat is uitgegeven op 22 december 2015 onder het nummer CERT.B.15.V.437.HAC. Op 06/11/2018 ontvingen wij ons nieuw certificaat CERT.B.18.V.552.HAC.

De uitvoering van het  VGM-beleid is één van de prioriteiten van FBss dat we vertalen als:

 • de veiligheid garanderen van alle medewerkers, zowel eigen werknemers als de werknemers bij onze klanten;
 • verlies en schade voorkomen aan mensen, arbeidsuren, installaties, milieu of omgeving;
 • arbeid en arbeidsomstandigheden optimaliseren in het voordeel van all partijen;

Veiligheid en milieubewustzijn dragen wij immers hoog in het vaandel.

More Articles ...

Over ons

Onze slagkracht kenmerkt zich door ervaring, flexibiliteit, kwaliteit van onze dienstverlening en strikte opvolging, gekoppeld aan het prioritair stellen van continuïteit van de processen bij onze klanten.

Contactgegevens

FBss BV
Frank Van Dyckelaan 10
9140 Temse - België

+32 (0)9/277 92 99
info@fbss.be

24/7 servicedienst

Laatste blog items

Feed not found.